vinapco.com.vn Trang ch? - Vinapco

vinapco.com.vn
Title: Trang ch? - Vinapco
Keywords:
Description: Trang ch? - Vinapco Vietnam English Tiêu ?i?m : “??I M?I SáNG T?O – CHìA KHóA THàNH C?NG” Và GI?I GIAO L?U SKYPEC GOLF TOURNEMENT 2015 H?I NGH? KHáCH HàNG 2015 Và RA M?T TH??NG HI?U M?I CHúC M?NG NGàY
vinapco.com.vn is ranked 5943756 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,324. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vinapco.com.vn has 43% seo score.

vinapco.com.vn Information

Website / Domain: vinapco.com.vn
Website IP Address: 123.30.191.203
Domain DNS Server: hcm-server1.vnn.vn,vdc-hn01.vnn.vn

vinapco.com.vn Rank

Alexa Rank: 5943756
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vinapco.com.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,324
Daily Revenue: $9
Monthly Revenue $273
Yearly Revenue: $3,324
Daily Unique Visitors 838
Monthly Unique Visitors: 25,140
Yearly Unique Visitors: 305,870

vinapco.com.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 08 Aug 2016 01:46:01 GMT
Server Microsoft-IIS/7.5

vinapco.com.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage

vinapco.com.vn Traffic Sources Chart

vinapco.com.vn Similar Website

Domain Site Title

vinapco.com.vn Alexa Rank History Chart

vinapco.com.vn aleax

vinapco.com.vn Html To Plain Text

Trang ch? - Vinapco Vietnam English Tiêu ?i?m : “??I M?I SáNG T?O – CHìA KHóA THàNH C?NG” Và GI?I GIAO L?U SKYPEC GOLF TOURNEMENT 2015 H?I NGH? KHáCH HàNG 2015 Và RA M?T TH??NG HI?U M?I CHúC M?NG NGàY 20 - 11 TH?NG BáO M?I CHàO HàNG HO?T ??NG K? NI?M 85 N?M NGàY THàNH L?P H?I LIêN HI?P PH? N? VI?T NAM C?A ... G?P M?T K? NI?M TRI ?N CáC C?U CHI?N BINH C22 – L? ?OàN 919 TRAO T?NG HUY HI?U 40 N?M TU?I ??NG CHO ??NG VIêN V? TU?N ??T H?I NGH? C?A NG??I LAO ??NG Và T?N VINH CáC ?I?N HìNH TIêN TI?N Sitemap “??I M?I SáNG T?O – CHìA KHóA THàNH C?NG” Và C?p nh?t lúc : 15:57 - 23/12/2015 Nh?m nang cao ki?n th?c trang b? cho CB-CNV C?ng ty trong quá trình chuy?n ??i sang th??ng hi?u m?i (Skypec) - Ngày 19/12/2015 t?i khu ngh? d??ng ASEAN RESORT (Th?ch Th?t - Hà N?i) C?ng ty TNHH MTV Nhiên li?u Hàng kh?ng Vi?t Nam ph?i h?p v?i Vi?n Qu?n tr? Kinh doanh FSB (??i h?c FPT) t? ch?c H?i th?o “??i m?i sáng t?o – Chìa khóa thành c?ng” và Bình ??ng gi?i trong c?ng tác qu?n tr?”. GI?I GIAO L?U SKYPEC GOLF TOURNEMENT 2015 C?p nh?t lúc : 16:00 - 23/12/2015 Nhan d?p C?ng ty TNHH MTV Nhiên li?u Hàng kh?ng Vi?t Nam chuy?n ??i th??ng hi?u t? VINAPCO sang th??ng hi?u m?i SKYPEC và ?? c?m ?n khách hàng là nh?ng ??i tác c?a C?ng ty. Ngày 19/12/2015 C?ng ty ?? t? ch?c gi?i Skypec Golf Tournement 2015 t?i khu ngh? d??ng BRG Kings’ Island Golf Resort (??ng M? – S?n Tay – Hà N?i). H?I NGH? KHáCH HàNG 2015 Và RA M?T TH??NG HI?U M?I C?p nh?t lúc : 15:47 - 23/12/2015 ?? ?ánh d?u m?t n?m s?n xu?t kinh doanh ??y hi?u qu? và ghi nh?n thành c?ng n?m th? hai liên ti?p C?ng ty TNHH MTV X?ng d?u Hàng kh?ng Vi?t Nam ???c B? GTVT t?ng C? thi ?ua xu?t s?c - Ngày 18/12/2015 VINAPCO ?? t? ch?c H?i ngh? khách hàng nh?m g?i l?i tri an ??n toàn th? khách hàng t?i khách s?n Melia – Hà N?i. “??I M?I SáNG T?O – CHìA KHóA THàNH C?NG” Và GI?I GIAO L?U SKYPEC GOLF TOURNEMENT 2015 H?I NGH? KHáCH HàNG 2015 Và RA M?T TH??NG HI?U M?I CHúC M?NG NGàY 20 - 11 TH?NG BáO M?I CHàO HàNG HO?T ??NG K? NI?M 85 N?M NGàY THàNH L?P H?I LIêN HI?P PH? N? VI?T NAM C?A C?NG ?OàN C? S? C? QUAN C?NG TY G?P M?T K? NI?M TRI ?N CáC C?U CHI?N BINH C22 – L? ?OàN 919 GI?I GIAO L?U SKYPEC GOLF ... H?I NGH? KHáCH HàNG 2015 Và ... Tin t?c - s? ki?n Ho?t ??ng kinh doanh Ho?t ??ng x? h?i Tin liên quan GI?I GIAO L?U SKYPEC GOLF TOURNEMENT 2015 Nhan d?p C?ng ty TNHH MTV Nhiên li?u Hàng kh?ng Vi?t Nam chuy?n ??i th??ng hi?u t? VINAPCO sang th??ng hi?u m?i SKYPEC và ?? c?m ?n khách hàng là nh?ng ??i tác c?a C?ng ty. Ngày 19/12/2015 C?ng ty ?? t? ch?c gi?i Skypec Golf Tournement 2015 t?i khu ngh? d??ng BRG Kings’ Island Golf Resort (??ng M? – S?n Tay – Hà N?i). H?I NGH? KHáCH HàNG 2015 Và RA M?T TH??NG HI?U M?I CHúC M?NG NGàY 20 - 11 TH?NG BáO M?I CHàO HàNG M?ng l??i kinh doanh Các Xí nghi?p thành viên M?ng l??i kinh doanh nhiên li?u Jet A1 và X?ng d?u m?t ??t 1. Xí nghi?p XD Hàng kh?ng Mi?n B?c Hi?n nay Xí nghi?p là ??n v? duy nh?t cung ?ng nhiên li?u hàng kh?ng Jet A-1 cho h?n 50 h?ng Hàng kh?ng qu?c t?, và 04 h?ng Hàng kh?ng n?i ??a v?i s?n l??ng trên 300.000 t?n n?m 2012, bình quan trên 40.000 chuy?n bay t?i San bay Qu?c t? N?i Bài và các ... Các xí nghi?p thành viên Th? gi?n Tham nh?ng trong ch?ng tham nh?ng Tham nh?ng trong ch?ng tham nh?ng Cán b? v?t t? h?i ng??i k? bi?n hi?u: - M?t Pan? có n?i dung: C?ng nhan Xí nghi?p X kiên quy?t ch?ng tham nh?ng! c? ch? to, giá bao nhiêu? - Th?a anh, tr?n gói ... C??i c?ng s? B?c thang lên h?i ?ng tr?i L?i ch?t ng??i c?a vi?c vi?t kh?ng d?u Hình ?nh ho?t ??ng Ho?t ??ng kh?i c? quan C?ng ty H? th?ng trang thi?t b?, c? s? v?t ch?t Ho?t ??ng cung c?p nhiên li?u cho máy bay H? th?ng x?ng d?u m?t ??t Ho?t ??ng x? h?i Ho?t ??ng khác B?ng giá x?ng d?u Giá Qu?c t? Ngu?n : oil-price.net Khách hàng - ??i tác Th?m dò ch?t l??ng ph?c v? x?ng d?u Liên k?t website - Ch?n liên k?t - Báo VnExPress Báo VnMedia Báo Dan trí Báo Vi?t Nam Net Báo ?i?n t? ?CS Vi?t Nam Báo Nhan Dan Báo Lao ??ng Báo CAND Báo Tu?i tr? Báo Thanh niên Báo Qu?ng Ninh Trang ch? Gi?i thi?u S?n ph?m, d?ch v? Tin t?c-S? ki?n M?ng l??i kinh doanh Khách hàng - ??i tác Tuy?n d?ng Liên h? N?i b? C?ng ty C?ng ty TNHH m?t thành viên X?ng d?u Hàng kh?ng Vi?t Nam ??a ch?: 202 Nguy?n S?n, Ph??ng B? ??, Qu?n Long Biên, Thành ph? Hà N?i Ph? trách biên t?p: ?ng Mai Thanh Bình | Email: bientap@vinapco.com.vn S? ?i?n tho?i: (084 4) 38272316 | Fax: (084 4) 38272317 | ???ng day nóng: 091 499 1777 B?n quy?n website: Copyright@2013VINAPCO

vinapco.com.vn Whois

Domain Name: VINAPCO.COM.VN